Privacy Policy

Hier leest u specifieke informatie in het kader van privacy en gegevensbescherming over het verwerken van persoonsgegevens door Skilld, onderdeel van de Etil research group.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacy verklaring worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Algemeen

Skilld verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen van door u verstrekte gegevens.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen zal Skilld wanneer nodig haar processen aanpassen. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te lezen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer dit voor het laatst is aangepast.

De verantwoordelijke

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Etil research group, waarvan Skilld onderdeel uitmaakt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Etil research group is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Etil research group heeft een Privacy officer. U kunt contact met hem / haar opnemen als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@etil.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Skilld verwerkt de Persoonsgegevens van Talenten en vertegenwoordigers van organisaties, ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van werven en selecteren, behoud en ontwikkelen, loopbaanbegeleiding en leven lang ontwikkelen. Het gaat bij de verwerking van persoonsgegevens om het aanmaken van een profiel met relevante gegevens waaronder een skilldpaspoort waarop gematcht kan worden op (externe en interne) functies en vacatures.

Doel

Skilld verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende twee doeleinden:

Het primaire doel van Skilld is de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een instrument dat zorgdraagt voor matching van vraag en aanbod van regionaal talent en voor monitoring van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het verbeteren van de arbeidsmarktwerking door arbeidsmarktpartijen (talenten, werkgevers en intermediairs) elkaar beter te helpen vinden (matching).

Skilld is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de gepseudonimiseerde gegevens en kan deze ter beschikken stellen aan derden met als doel de kwaliteit van de Skilld-tool te verbeteren, bestaande skillsontologien verder te optimaliseren of ten behoeve van arbeidsmarktonderzoek.

Grondslag

Skilld verwerkt de persoonsgegevens op basis van toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

 • Naam(mag alias zijn)
 • Foto
 • e-mailadres
 • gegevens vacatures
 • voorkeuren (voor bepaalde functies en bedrijven)
 • telefoonnummer
 • toegangs- en identificatiegegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • woonlocatie
 • werkverleden in beroep uitgedrukt
 • gevolgde opleidingen en kennis van talen
 • skills uitgedrukt in taxonomie Textkernel en CompetentNL
 • scans op het gebied van interesses, evp-drivers, organisatiecultuur
 • zelf geüploade bestanden (waaronder CV’s)

Doorgifte

Skilld wisselt alleen in het kader van haar doelstelling om gegevens te verzamelen en te bewaren ten behoeve van kennisvergaring gepseudonimiseerde gegevens uit aan derden. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen de tooling van Skilld vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats. Een algoritme binnen de tooling neemt beslissingen.

Deze geautomatiseerde besluitvorming binnen Skilld heeft geen rechtgevolgen voor deelnemers, dat wil zeggen dat deelnemers dezelfde rechten houden. Het gebruik van Skilld verandert niks in de rechtspositie van deelnemers.

Bewaartermijnen

Talent

Wij bewaren je gegevens, totdat jij aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is.

Je account verwijderen kan op elk moment via de tool. Dit kun je zelf aangeven binnen Skilld. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en kan je Skilld paspoort niet meer gebruiken en delen. Na drie maanden worden je gegevens definitief uit de het bestand verwijderd. Bij Skilld worden je gegevens (geanonimiseerd) gearchiveerd in een afgeschermde omgeving ten behoeve van onderzoeksdoeleinden (max 10 jaar).

Let op, als je een jaar lang geen gebruik maakt van jouw skilld paspoort zullen wij je na dit jaar een e-mail sturen met de vraag of je gegevens nog bewaard moeten blijven. Reageer je niet op deze e-mail, dan proberen we telefonisch contact met je te zoeken. Lukt dit niet dan verwijderen we je gegevens na 3 maanden.

Bedrijf

De sollicitaties van Talenten ouder dan 2 maanden zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status “afgewezen” heeft gekregen, is deze na 1 maand niet meer in te zien.

Uitzondering hierop is als het Talent heeft aangegeven opgenomen te worden in de talentenpool van het desbetreffende bedrijf. Een talent kan zich hier op elk moment voor uitschrijven.

Contact

Mocht u nog vragen hebben of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via privacy@etil.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jouw privacy? Dan kun je ons ook mailen via privacy@etil.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring, 7 maart 2024.

Table of Contents

Voor bedrijven

Disclaimer

Skilld streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en gebruikersvriendelijk is. Heeft u vragen over de website, tips of opmerkingen? Laat dat ons dan weten via onze contactgegevens.